Verkiezingsprogrammas gemeenteraad 2010-2014

De Stichting Culturele Raad Papendrecht en de Culturele Adviesraad (CAR) zijn niet partijgebonden, hebben geen voorkeur en geven dus ook geen stemadvies. Wel hebben we in het bijzonder interesse in wat de lokale partijen over kunst en cultuur te melden hebben in de programma's voor de raadsperiode 2010-2014. De betreffende hoofdstukken worden hieronder in hun geheel en zonder commentaar weergegeven.
De gehanteerde volgorde is overeenkomstig de lijstnummers bij de verkiezingen van 3 maart 2010.

 


9. Cultuur
Cultuur bepaalt mede de kwaliteit van het bestaan en de PvdA wil bevorderen dat iedereen deel kan nemen aan de voorzieningen. Dit kan vorm gegeven worden door het stimuleren van kunstzinnige vorming, te beginnen in het basisonderwijs, en door een goede lokale en Drechtstedelijke bereikbaarheid van die voorzieningen.
De bibliotheek is laagdrempelig en dat moet zo blijven. De bibliotheek heeft een ontmoetingsfunctie in het bijzonder voor jongeren en ouderen, waarbij de toegankelijkheid van nieuwe media (internet), mogelijk wordt gemaakt, zeker ook voor de genoemde groepen. Samenwerking met ‘de brede school’ biedt mogelijkheden om dit verder uit te breiden.
Wat betreft de media geeft de PvdA geen prioriteit aan de lokale radio- en televisie-uitzendingen. Het doen uitgroeien van lokale initiatieven in de regio tot echt regionale Drechtstedenuitzendingen heeft onze steun. Criterium voor subsidiering is met name het aandeel nieuws en de kwaliteit van de programma's.
 

7. CULTUUR
De visie van het P.A.B. is dat cultuur een belangrijk element is in het welzijn, het gevoelsleven, de creativiteit en expressie van mensen is. Net als sport heeft ook cultuur een bindend effect tussen mensen. Het cultuurbeleid moet tot doel hebben de kunst voor zoveel mogelijk burgers toegankelijk te maken.

Culturele voorzieningen
-Bibliotheek: Het P.A.B. hecht grote waarde aan een goede bibliotheek afgestemd op de ontwikkelingen en behoefte van de hedendaagse maatschappij.
-Theater: Het bestaansrecht van theater De Willem acht het P.A.B. bewezen. Het theaterbezoek aan De Willem rechtvaardigt een theatervoorziening in Papendrecht als vervanging van De Willem in de vorm van een eenvoudig, doelmatig en multifunctioneel gebouw.
-Er moet voldoende expositieruimte beschikbaar zijn en blijven voor kunst.

Dorpsbehoud
Als plaatselijke politieke partij is het vanzelfsprekend dat het P.A.B. zich inzet voor het behoud van het karakteristieke (= historische) deel van het dijkdorp Papendrecht. Met name het historische dijklint is de identiteitsdrager van Papendrecht als “dorp aan de rivier”. Het PAB vindt daarom dat van het weinige wat nog over is van Oud- Papendrecht het dit juist extra belangrijk maakt om dat voor ons nageslacht te behouden.

Dit houdt voor het P.A.B. in:
-het behoud van cultuurhistorische elementen zoals de dijkbebouwing, o.a. het Oude Veer en de andere landschappelijke elementen langs de dijk;
-een groene Tiendzone;
-behoud van de Matenasche Scheidkade, de Zalmsteeg en al dit soort elementen zover nog aanwezig in Papendrecht;
-dat open plaatsen (zg. doorzichten) langs de dijk niet bebouwd mogen worden, dan wel onder strikte voorwaarden, zoals versterking van het cultuurhistorische dijklint;
-behoud van het cultuurhistorische museum aan de Veerdam;
-het opstellen van een dijkvisie met als doel het herstellen en versterken van het historische dijklint;
-het P.A.B. staat voor een gemeentelijk beleid m.b.t. welstand, waarin voor het dijklint het behoud van beeldbepalende, karakteristieke, historisch waardevolle bebouwing als uitgangspunt wordt genomen.
 


7. Cultuur, sport en recreatie


Wat willen we bereiken?

Verenigingsleven en vrijwilligers
- Behoud van verenigingen en hun vrijwilligers als het sociale cement van de samenleving is een kernpunt van het lokale beleid.

Cultuur
- De bibliotheek op niveau houden en de bestaande functies (informatietaken) uitbreiden. Wij willen de ontwikkeling van de E-bibliotheek stimuleren.
- Het houden van exposities in openbare ruimten, binnen en buiten.
- Het optimaliseren van het gebruik van het vernieuwde theater De Willem, bijvoorbeeld door middel van amateur-voorstellingen.
- Onderzoek naar de realisatie van een multifunctioneel verenigingsgebouw.

Sport
- Als ambitie voor onze toekomst willen wij een nieuw, modern en recreatief zwembad en twee nieuwe sporthallen ter vervanging van de huidige accommodaties om langdurig in een behoefte te kunnen voorzien.
- Het introduceren van een jaarlijkse sportdag voor alle basisscholen.
- Stimuleren van sportbeoefening door jeugd, ouderen en mensen met een beperking via subsidiëring, accommodaties en sportdagen.

Recreatie
- Het aanleggen van voldoende fiets-, wandel- en skeelerroutes in Papendrecht met een aansluiting richting de Alblasserwaard.
- Blijvende aandacht voor instellingen zoals de kinderboerderij, de natuur- en vogelwacht, stichting Dorposbehoud en het dierenasiel, die wij een warm hart toe dragen.
- Stimulering ook financieel van het culturele verenigingsleven, zoals koren en amateurtoneel.
- Een goede herinrichting van het Oostpolderpark waar sport, recreatie en cultuur in samenhang en samenspraak de ruimte krijgen.


Wat willen we niet?

- Dat onze sport- en cultuurvoorzieningen voor een beperkte groep inwoners beschikbaar zijn (wij denken daarbij aan de ontwikkeling en realisatie van een Drechtstedenpas, waarmee men kortingen kan krijgen voor verschillende activiteiten en voorzieningen).

 
 

CULTUUR

1. De VVD-PAPENDRECHT is trots op onze Papendrechtse cultuurhistorie. Daarmee heeft Papendrecht een eigen gezicht, ook binnen de Drechtsteden.

2. Cultuur is een belangrijk onderdeel van ons leven en onze ontwikkeling, omdat het bijdraagt aan inzicht in de huidige samenleving. De VVD-PAPENDRECHT vindt daarbij wel dat er gelet moet worden op de kosten. Cultuur mag niet de dekmantel worden waaronder alles gesubsidieerd mogelijk is. Daarom zijn wij voor het culturele ondernemerschap. Instellingen mogen niet alleen afhankelijk zijn van overheidssubsidies. Naast subsidie staan eigen inkomsten.

3. Het verenigingsleven is een belangrijk bindmiddel in de samenleving. De VVD-PAPENDRECHT ondersteunt dit dan ook actief.

4. De VVD-PAPENDRECHT is een voorstander van het faciliteren van (culturele) evenementen.

5. De bibliotheek is een culturele basisvoorziening. De VVD-PAPENDRECHT zal streven naar verbeterd beleid waarbij de bibliotheek zich verder moet omvormen tot een brede informatiebank die past bij het huidige informatietijdperk.

6. Daarnaast vindt de VVD-PAPENDRECHT dat er een haalbaarheidsonderzoek moet komen naar de vestiging van een multifunctioneel cultureel centrum. Uitgangspunt daarbij is het bevorderen van de sociale samenhang. Een expositieruimte van de kunstcollectie Luigies vormt daar mogelijk een onderdeel van.
 

Accommodatiebeleid en de huisvesting van voorzieningen
De ChristenUnie streeft naar een meer interactief beleid voor de huisvesting van
verenigingen en maatschappelijke instanties. De gemeente kan (potentiële) gebruikers
als huisgenoten bij elkaar brengen, om zo optimaal gebruik te maken van de bestaande
of te realiseren accommodaties.
Vergelijkbaar met het huidige beleid voor het kappen van bomen, stelt de ChristenUnie
voor dat bij verlies van ruimte voor maatschappelijke doeleinden de gemeente direct
aangeeft waar deze ruimte wordt gecompenseerd: groen voor groen, ruimte voor
ruimte.
 

6. Een rijk cultureel leven
Veel Papendrechters zijn actief op cultureel terrein. Of het nu gaat om dans (ballet, street dance), schilderskunst, beeldhouwen, theater of muziek (rappen, klassieke muziek, spelen in een band).  
Ook de Volksuniversiteit heeft hier een belangrijk aandeel.
Voor de toekomst moet er een visie zijn hierop.
GroenLinks streeft ook naar een degelijk mediabeleid (lokale radio en tv) in Papendrecht
Het culturele klimaat mag zich duidelijker laten voelen door heel Papendrecht!
 

Recreatie, sport en cultuur

Recreatie, sport en cultuur staan in het licht van de eer van God en het welzijn van de mens en dienen te worden getoetst aan Bijbelse normen en waarden. De SGP onderkent de positieve aspecten van recreatie en sport en wil deze ondersteunen door goede faciliteiten en accommodaties te bieden. De SGP wil geen sportverdwazing en geen zondagssport.

Wat betekent dit concreet?

- Voldoende speelmogelijkheden voor (mindervalide) kinderen;
- Actief onderhouden en opknappen van speeltuinen en buitenspeelruimten;
- Godslasterlijke of aanstootgevende kunstuitingen worden geweerd;
- Ondersteunen sport door bieden van goede faciliteiten en accommodaties;
- Kinderboerderij blijft vanwege de recreatieve en educatieve functie;
- Keuzevrijheid voor de scholen bij kunstmenu;
- Instandhouding van het theater is geen gemeentelijke taak.
 

Cultuur, sport en recreatie

D66 wil dat alle voorzieningen op het gebied van cultuur, sport en recreatie gehandhaafd
blijven. Voorstellen tot verbetering op deze gebieden zullen door D66 worden gesteund.

D66 vindt cultuur een belangrijke bindende factor tussen mensen. De gemeente heeft de
taak om inwoners van Papendrecht te stimuleren gebruik te maken van alle culturele
voorzieningen die Papendrecht biedt, zoals de bibliotheek, het theater, het museum en de
muziekschool.

Sporthallen moeten worden opgeknapt en moeten waar mogelijk voldoen aan NOC/NSFvoorwaarden.
Dit geldt ook voor het nieuw te bouwen zwembad.

Overgewicht (obesitas) bij kinderen is een toenemend maatsschappelijk probleem. D66 wil
kinderen en jongeren stimuleren lid te worden van een sportvereniging. De gemeente moet
sportverenigingen en scholen, die op dit gebied al veel werk verzetten, faciliteren.

D66 vindt dat er in Papendrecht ruimte is voor kinderen, ouderen, jongeren, hondenbezitters,
sporters enz. om met respect voor de ander, naast elkaar, gebruik te maken van de
openbare ruimte. Daar waar dit botst, wil D66 oplossingen bieden. Inwoners van
Papendrecht (met name ook zij die klachten hebben), zal worden gevraagd mee te denken
en met creatieve oplossingen te komen, die vervolgens ook worden uitgevoerd.


  

Postadres

Postbus 1112
3350 CC Papendrecht
078-7706308 (di en do)
Bezoekadres

Gemeente Papendrecht
Markt 22
3351 PB Papendrecht