Historie Culturele Raad Papendrecht

 

De Stichting Culturele Raad Papendrecht is een voortzetting van de zogenaamde functionele raad met dezelfde naam, die in zijn oudste vorm dateert uit 1965. Op 10 juni 1964 schreef de toenmalige burgemeester Keijzer een brief aan de verschillende verenigingen die actief waren op cultureel gebied, met het verzoek een vergadering bij te wonen, waar gesproken zou worden over het oprichten van een “Culturele Stichting Papendrecht”. Deze stichting kwam er in 1965 en bestond ongeveer 10 jaar. Het was een orgaan gebaseerd op het principe van de belangenvertegenwoordiging: verenigingen hadden een vertegenwoordiger in het bestuur en samen waakten zij over het culturele beleid in de gemeente.
 
Functionele raad
In het midden van de jaren ’70 werd deze vorm als achterhaald beschouwd en werd de stichting vervangen door een “functionele raad”, die werd ingesteld en benoemd door de gemeenteraad. Deze raad vertegenwoordigde niet langer het belang van individuele verenigingen, maar het belang van de Papendrechtse cultuur in het algemeen. De Culturele Raad bestond nu uit leden op persoonlijke titel en leden die een bepaalde sectie vertegenwoordigden. Deze secties waren opgericht om activiteiten uit te voeren op deelterreinen van het cultuurbeleid.
In eerste instantie was het de taak van deze raad de gemeenteraad te adviseren op het gebied van cultuurbeleid. Zo had de CRP een adviserende en zelfs initiërende rol bij de totstandkoming van een theater en een kunstuitleen. In 1978 kwam daar een uitvoerende taak bij: Theater De Willem begon zijn werk (met 8 voorstellingen in het eerste seizoen) en de CRP kreeg het beheer over dit theater. Later kwamen daar het beheer over de Artoteek (sic) en Museum De Rietgors bij.
Inmiddels was de CRP ook actief geworden op andere terreinen: de sectie Letteren publiceerde een tweetal verhalenbundels, een feuilleton en een literair tijdschrift “Kwarts”, de sectie Amateurkunst (toen nog “Amateuristische Kunstbeoefening”) organiseerde tentoonstellingen van amateurkunstenaars en de sectie Beeldende Kunst en Stadsverfraaiing had een belangrijk aandeel in de totstandkoming van een groot aantal kunstwerken, dat nu nog in Papendrecht te bewonderen is.

Tijd voor beleid
In februari 1990 liet de CRP de nota "Tijd voor beleid" verschijnen. In zijn voorwoord meldde voorzitter Ruud Montijn dat deze toekomstvisie gepresenteerd werd vanuit een luxe positie: "luxe, omdat wij deze visie hebben kunnen schrijven zonder een gevoel van malaise en zonder de hete adem van de bezuinigingspolitiek in de nek". De nota droeg meer dan 101 ideeën aan voor gemeentelijk cultuurbeleid in de jaren van 1990-1993.
 
Taken afgestoten
In de loop van de jaren ’90 groeide de overtuiging dat het beheer over de grotere instellingen, d.w.z.het theater, de kunstuitleen en het museum, niet langer door vrijwilligers kon worden gevoerd. De CRP stootte deze beheerstaken af en deze gingen over op de gemeente. Wel bleef de CRP bij deze instellingen betrokken doordat onze vrijwilligers werkzaamheden bleven verrichten en advies gaven aan de professionele medewerkers. Voor het theater had deze wijziging weinig gevolgen: er bleef groei zitten in het aantal bezoekers en het aantal voorstellingen per seizoen. Het museum deed het minder goed. De Papendrechtse politiek was opnieuw ontevreden en na een roerige periode moest het museum in 2001 de deuren sluiten. De collectie bevindt zich tot op de dag van vandaag (december 2011) in het depot.
 
Ruud Montijn
Zonder enige twijfel was er in al deze jaren één persoon die als de meest markante vrijwilliger van de CRP gezien moet worden: Ruud Montijn. Volgens velen wàs Ruud de CRP. De geboren Rotterdammer (1938) werd in 1974 lid en was daarna vanaf 1976 voorzitter totdat zijn gezondheid hem in 1997 noodzaakte het wat kalmer aan te doen. Als voorzitter was hij een belangrijke inspirator bij de totstandkoming van Theater De Willem en de Kunstuitleen. Toen Museum De Rietgors in het begin van de jaren ’90 in politiek zwaar weer verkeerde, gaf Ruud leiding aan een reddingspoging, die erin resulteerde, dat de CRP enige jaren lang het beheer voerde over het museum.
Nadat hij vanwege zijn gezondheid was afgetreden als voorzitter, bleef hij lid van het Dagelijks Bestuur, om zich zo naar vermogen in te zetten voor de belangen van de cultuur in onze gemeente. Voor zijn vele verdiensten werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ruud Montijn overleed op 15 oktober 2001.

Voorzitters
Nadat Ruud Montijn in 1997 was afgetreden als voorzitter werd hij opgevolgd door Erik Groeneweg. Deze zag zichzelf als interim-voorzitter, omdat hij deze taak combineerde met zijn werk als toneelmeester van Theater De Willem. Onder leiding van Erik sloeg de CRP een ambtelijke aanval op zijn positie af. Men probeerde de CRP een zelfstandigheid op te dringen, die in het geheel niet gewenst werd.
In het najaar van 2000 volgde Erik Ron Wolters op als directeur van het theater. Hiermee kwam een einde aan zijn activeiten binnen de CRP. In november werd Hans Hulswit tot nieuwe voorzitter gekozen. Ron Wolters werd bij zijn vertrek benoemd als (tot op heden enige) ere-lid van de CRP. Op 30 november 2011 kondigde Hans Hulswit aan dat hij aan het einde van het seizoen 2011-2012 zou vertrekken. Op 17 januari 2012 koos het stichtingsbestuur Guus Klein Hofmeijer tot nieuwe voorzitter. Guus Klein Hofmeijer heeft op 16 januari 2017 het voorzitterschap overgedragen aan Collin Bessels.
 
Website
Hoewel er in de loop van de jaren '90 intern al wel eens was nagedacht over een eigen website, begon de ontwikkeling ervan pas echt toen Ruud Hartman in 2002 met een concreet voorstel kwam. Na een lange periode van voorbereidingen, waarbij Ruud zelf de startpagina ontwierp, kon de site met behulp van Hans Huisman van het bedrijf Bezichtig.nu in juni 2003 officieus van start. Op 13 september verrichtte burgemeester de Bruin de officiële openingshandeling, waarna de website echt kon gaan functioneren. De site heeft tot doel informatie te bieden over culturele activiteiten in Papendrecht en omgeving. Bovendien gebruikt de stichting deze site als middel om informatie te geven over haar eigen activiteiten en ontwikkelingen. Via het contactformulier wordt de bezoeker in staat gesteld te reageren met vragen, opmerkingen en suggesties.


Marjo van den Biggelaar
Gedurende het grootste deel van de jaren '90 en tot 2005 functioneerde Marjo van den Biggelaar als secretaris van de CRP. Zij was ooit begonnen als vrijwilliger in het Algemeen Bestuur en als voorzitter van de sectie Letteren, waar zij onder andere het tijdschrift "Kwarts" verzorgde. Behalve redactionele bijdragen schreef zij ook gedichten. Nadat ze het secretariaat had overgenomen, werd ze de steun en toeverlaat van allen die zich voor de CRP inspanden. Ze was de "spin in het web" en deed jarenlang onvermoeibaar haar werk, totdat zij zich genoodzaakt zag haar functie neer te leggen.
Marjo overleed na lange ziekte op 30 juli 2009.
 
Stichting
Nadat aan het eind van de jaren '90 met de gemeente een moeizame discussie was gevoerd over de status van de CRP, werd uiteindelijk in 2004 door de gemeenteraad besloten de uitvoerende en adviserende taken te scheiden. Zo kwam er in januari 2005 een Culturele Adviesraad en werd in de loop van 2005 de "oude" CRP omgebouwd tot een stichting, die zich met de uitvoerende taken ging bezighouden. De officiële oprichting vond plaats op het kantoor van notaris Koos Stasse op 15 augustus 2005 waarbij voorzitter Hans Hulswit zijn handtekening onder de stichtingsakte zette.
De stichting kreeg onderdak bij de Regionale Kunstuitleen aan de P.C. Hooftlaan. In 2014 is de stichting weer terugverhuisd naar het Gemeentehuis.

Personele unie
In december 2006 was er grote onvrede bij alle betrokkenen over de situatie rond de stichting en de adviesraad. De splitsing van advies- en uitvoerende taken werd als demotiverend ervaren en men had het gevoel door de gemeente in de steek gelaten te zijn. Overleg met de burgemeester en de wethouder leidde ertoe, dat gestreefd werd naar een "personele unie" tussen beide instanties. Dit houdt in dat bestuursleden van de stichting ook lid zijn van de adviesraad en vice versa. Daarmee zijn adviserende en uitvoerende taken opnieuw dichter bij elkaar gebracht, hoewel de adviesraad en de stichting in juridisch opzicht gescheiden blijven. In het najaar van 2007 kreeg dit alles officieel zijn beslag.

Vernieuwing en uitbreiding
Na de moeilijke jaren 2005 en 2006 werd het in 2007 tijd om de organisatie te vernieuwen en nieuw elan te geven. De eerste belangrijke stap hierbij werd gezet toen de stichting een nieuwe ambtelijk secretaris kreeg in de persoon van Wendy van der Hoeven. Zij begon in september 2007 en nam geleidelijk aan steeds meer taken op zich.
In november deed de stichting een oproep aan amteurkunstenaars zich in te zetten voor de sectie AK, waarvan de werkzaamheden al enige tijd stil lagen. Deze oproep had groot succes en in januari 2008 kon weer de eerste expositie van start gaan in de bibliotheek.
Ook het stichtingsbestuur had behoefte aan versterking. Na een oproep hiertoe door Piet Kaptein meldden zich ruim 10 geïnteresseerden. Een aantal van hen nam plaats in het bestuur, anderen gaven er de voorkeur aan in een sectie deel te nemen aan de activiteiten.
Om de vernieuwing nog eens duidelijk vorm te geven, introduceerde de stichting op 13 mei 2008 zijn nieuwe logo, dat was ontworpen door Ruud van Mourik. Op 27 mei 2008 besloot het stichtingsbestuur tot oprichting van de sectie Muziek. De nieuwe sectie ging zich richten op het inventariseren en coördineren van alles wat er in Papendrecht op muzikaal gebied gebeurt.
In het najaar van 2010 begon het stichtingsbestuur na te denken over een herstart voor de sectie Beeldende Kunst, die zich in het verleden onder leiding van Jacques Stokman bijzonder nuttig had gemaakt door mee te denken en initiatieven te nemen op het gebied van kunst in de openbare ruimte. Een onderzoek werd gestart naar de mogelijkheid de sectie te belasten met alle zaken die kunst in openbaar bezit aangaan. In januari 2012 werd besloten de sectie BK definitief nieuw leven in te blazen.
 

Terug

Postadres

Postbus 1112
3350 CC Papendrecht
078-7706308 (di en do)
Bezoekadres

Gemeente Papendrecht
Markt 22
3351 PB Papendrecht