Culturele Adviesraad

 

 

 

 
 
De Culturele Adviesraad (CAR) is een adviesorgaan ten behoeve van het Papendrechtse college van burgemeester en wethouders. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de raad advies over (voorgenomen) besluiten op het terrein van kunst en cultuur . Daarnaast kan de Culturele Adviesraad ongevraagd adviseren en overleg voeren met het college of met de burgemeester.

 

Volgende vergadering
De volgende vergaderdatum van de Culturele Adviesraad is nader te bepalen.
 
Nota van uitgangspunten Cultuurnota
Op 25 november 2009 heeft de raadscommissie Samenleving de nota van uitgangspunten voor de Cultuurnota besproken en onderschreven. De gemeenteraad heeft daarna, op 10 december, hetzelfde gedaan.
Na het aantreden van het nieuwe college een jaar geleden is er gewerkt aan het "herijken"van de uitgangspunten aan het collegebeleid en de Voorjaarsnota 2011. Dit proces nadert nu (maart 2012) zijn voltooiing.
 
Adviezen
Voor adviezen die door de Culturele Adviesraad zijn gegeven:
KLIK HIER.
 
CRP
De raad werd geïnstalleerd in februari 2005. De Adviesraad kwam voort uit de Culturele Raad Papendrecht, die tot dan toe zowel een adviserende als uitvoerende rol gekend had. De Culturele Raad zelf ging verder als stichting.
 
Personele unie
Na bijna twee jaar op deze wijze gewerkt te hebben, werd het alle betrokkenen aan het eind van 2006 duidelijk dat deze scheiding ongewenst was. Hierna is een volledige personele unie tot stand gebracht tussen beide organisaties. In formeel opzicht blijven Adviesraad en stichting gescheiden, maar alle stichtingsbestuursleden zijn daarnaast ook lid van de Adviesraad.

 

Samenstelling
De huidige leden van de Adviesraad zijn:
 
Mevrouw J. Boer (voorzitter)
De heer Drs. C.F. Spaanstra
De heer R.W. van Mourik
De heer B.G. den Hartog
De heer Drs. P. Kaptein
Mevrouw C. Rupert - van Kervel
De heer W.J.M. Rupert
Mevrouw M. Lanser - van de Velde

 

Werkwijze
De Culturele Adviesraad vergadert minimaal twee maal per jaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar, al kan de voorzitter besluiten vergaderingen - met een goede reden - een besloten karakter te geven. De raden worden administratief ondersteund door een ambtelijk secretariaat.

De voorzitter van de adviesraad kan de portefeuillehouder van het college uitnodigen een vergadering bij te wonen. Indien het collegelid zelf een vergadering wil bijwonen, doet hij/zij hiertoe een verzoek aan de voorzitter van de adviesraad.

Om rechtsgeldige besluiten te nemen moet tenminste tweederde van de leden van de adviesraad aanwezig zijn en moet de helft van de aanwezigen plus 1 vóór het voorstel stemmen. In de adviezen aan het college wordt dus het meerderheidsstandpunt weergegeven.
Binnen zes weken na de adviesaanvraag van het college wordt het advies schriftelijk door de secretaris overgebracht. Het college laat in principe binnen 4 weken aan de betreffende raad weten op welke wijze het advies wordt gebruikt: overnemen of (gedeeltelijk) verwerpen.

 

Overige adviesraden

Naast de Culturele Adviesraad kent Papendrecht nog een andere adviesraad:
- Wmo-adviesraad (werkterrein: maatschappelijke ondersteuning)

 
 
College van Burgemeester en Wethouders
Het college wordt na de verkiezingen van maart 2014 gevormd door vier wethouders, te weten Kees Koppenol (CDA), Anouk van Eekelen (VVD), Marco Hoogland (CU-SGP) en Joke Reuwer (D66). Laatsgenoemde beheert de portefeuille cultuur.
 
Politieke partijen in Papendrecht en cultuur
Alle partijen die deelnemen aan de Papendrechtse gemeenteraadsverliezingen en/of zetels in de raad bezetten, besteden in hun programma's voor de periode 2010 - 2014 aandacht aan cultuur. Voor de betreffende passages, KLIK HIER.
 
Contact
Wie de Culturele Adviesraad wil wijzen op onderwerpen die mogelijk voor advisering aan het college in aanmerking komen of vragen heeft, kan contact opnemen met de ambtelijk secretaris:
 
Mevrouw W.M.E. van der Hoeven,
Markt 22,
3351 PB Papendrecht.
Telefoon: 078 - 770 6308 
w.vdhoeven@papendrecht.nl

 


 

 

 

 


 

 

 

 

Postadres

Postbus 1112
3350 CC Papendrecht
078-7706308 (di en do)
Bezoekadres

Gemeente Papendrecht
Markt 22
3351 PB Papendrecht